قوانین کنسلی ایرلاین کیش ایر

رده - کلاس نرخی

تا 24 ساعت قبل پرواز

از 24 ساعت قبل از پرواز

R,P,F,S,Y,B,H,V
%20 جریمه
%40 جریمه
K,L,N,Q,M
%25 جریمه
%50 جریمه
X
%100 جریمه
%100 جریمه