قوانین کنسلی ایرلاین کیش ایر

رده - کلاس نرخی

تا 24 ساعت قبل پرواز

از 24 ساعت قبل از پرواز

RX/RM/RQ/RN/RV/RL/RK/RH/RB/RY/RS/RR/C
%20 جریمه
%40 جریمه