قوانین کنسلی ایرلاین آتا

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا 24 ساعت قبل از پرواز

در محدوده 24 ساعت مانده به پرواز و پس از آن (No Show)

B,V,O,R,S,I,Y
%30 جریمه
%50 جریمه
A,FL,M,N,P,Z,Q
%50 جریمه
%70 جریمه
K,D,E,J,H,W
%60 جریمه
%80 جریمه
X,U
%100 جریمه
%100 جریمه