قوانین کنسلی ایرلاین ایر تور

رده - کلاس نرخی

تا قبل از 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

از ساعت 12 روز قبل تا 5 ساعت قبل از پرواز

جا ماندن از پرواز

V,M,H,Y
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
C
%20 جریمه
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه